Substitute Coach Educator Football Psychology

 • Swedish Football Association
 • Solna, Sweden
 • 31 Dec, 2020
Part time Coaching Education Medical

Job Description

Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund med knappt 3.000 föreningar. Dessa har tillsammans ca 1.000.000 medlemmar, varav ca 500.000 är aktiva spelare. Svenska Fotbollförbundet har ca 150 anställda som sitter i nya lokaler brevid Nationalarenan Friends Arena i Arenastaden, Solna. Svenska Fotbollförbundet, som är en ideell förening, omsätter tillsammans med sina bolag årligen cirka 500 miljoner kronor. En av svensk fotbolls strategiska inriktningar är att vara pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor. 

Vill du vara med och utveckla tränarutbildningen i svensk fotboll? Engageras du av att ha många bollar i luften och att hålla ett högt tempo? Vi vill ha en engagerad person med erfarenhet och kompetens från svensk fotboll och organisation.  Vi söker en tränarutbildare och vi hoppas att du vill vara med i vårt lag!

Inom SvFF eftersträvar vi mångfald i en organisation med jämn könsbalans och medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Det ser vi skapar ökad dynamik, kreativitet och kvalitet i vårt arbete. Generellt till alla roller söker vi medarbetare som har grundläggande värderingar och förhållningssätt som ligger i linje med vår värdegrund - öppna, välkomnande, utvecklande, och engagerande. Du har intresse och förmåga att arbeta i en både ideell och kommersiell verksamhet och vill lära mer och utvecklas.

I rollen som tränarutbildare ingår du i utbildnings- och utvecklingsavdelningen som ansvarar för flera områden, utbildning och utveckling inom barn- och ungdomsfotboll, tränar- och spelarutbildning, föreningsutveckling och videoanalys.
Tränarutbildningsgruppens huvuduppgift är att ansvara för produktion, genomförande, utveckling av SvFFs tränarutbildning på alla nivåer, inklusive fortbildning av både tränare och tränarutbildare i alla distrikt. Du kommer att rapportera till gruppchef tränarutbildning.

Svenska Fotbollförbundet söker nu en vikarie till tjänsten – Tränarutbildare Fotbollspsykologi. Det övergripande ansvaret är att som specialist kvalitetssäkra Utbildningsavdelningens verksamhet med avseende på vetenskaplig förankring och rådande kunskapsläge inom beteendevetenskap och idrottspsykologi. Den största delen handlar om att som kursinstruktör tillämpa dessa kunskaper i SvFF:s utbildningar.  

I arbetsuppgifterna ingår att

 • Arbeta som utbildare vid våra tränarutbildningar inom områdena fotbollens ledarskap och fotbollspsykologi.
 • Producera, revidera och utveckla utbildningsmaterial till SvFF´s ordinarie tränarutbildning, spelarutbildning, licensfortbildning mm.
 • Fortbilda kursinstruktörer och SvFF-kollegor inom beteendevetenskap och fotbollspsykologi.
 • Bevaka forskningsläget avseende området psykolog inom ramen för SvFFs tränar- och spelarutbildning.
 • Driva och vara behjälplig i projekt inom området fotbollspsykologi.

Är du den vi söker?

 • Ha en akademisk utbildning (minst kandidatexamen) i psykologi inom idrott eller motsvarande.
 • Ha genomgått GIH:s och RF: s utbildning - KBT Elitidrott - eller motsvarande.
 • Ha arbetat med utbildning som exempelvis kursinstruktör, lärare eller motsvarande.
 • Ha arbetat praktiskt som idrottspsykologisk rådgivare, eller motsvarade, gärna i elitfotbollsmiljö.

Vi förutsätter att du har erfarenhet och intresse om fotbollen och fotbollens organisation, och att du har god kännedom om SvFF och våra distrikts verksamhet. Du ska vidare vara en kommunikativ person som samarbetar bra med andra mot gemensamma mål. Nytänkande och god pedagogisk förmåga är en självklarhet i detta arbete.

Tjänsten är ett vikariat mellan 20210301- 20211231 med tjänstgöringsgrad 50 %. SvFF tillämpar kollektivavtal gällande Arbetsgivaralliansen/Unionen.

Sista ansökningsdag 31 januari. 

 

 

 

The Swedish Football Association is Sweden's largest special sports association with almost 3,000 associations. These together have about 1,000,000 members, of which about 500,000 are active players. The Swedish Football Association has about 150 employees who are in new premises next to the National Arena Friends Arena in Arenastaden, Solna. The Swedish Football Association, which is a non-profit association, together with its companies has an annual turnover of approximately SEK 500 million. One of Swedish football's strategic orientations is to be a driving force in gender equality and diversity in Swedish football and strengthen our position as an important societal player in these matters. 

Do you want to be involved in developing the coaching education in Swedish football? Are you engaged by having a lot of balls in the air and keeping a high pace? We want a committed person with experience and competence from Swedish football and organization. We are looking for a coach trainer and we hope you want to join our team!

Within SvFF, we strive for diversity in an organization with an equal gender balance and employees who have different backgrounds and experiences. We see this creates increased dynamism, creativity and quality in our work. In general, for all roles, we are looking for employees who have basic values ​​and attitudes that are in line with our values ​​- open, welcoming, developing, and engaging. You have the interest and ability to work in both a non-profit and commercial business and want to learn more and develop.

In the role of coach educator, you are part of the education and development department, which is responsible for several areas, education and development in children's and youth football, coach and player education, association development and video analysis.
The main task of the coaching education group is to be responsible for the production, implementation, development of SvFF's coaching education at all levels, including continuing education of both coaches and coaching educators in all districts. You will report to the group manager coach training.

The Swedish Football Association is now looking for a substitute for the position - Coach Educator Football Psychology. The overall responsibility is to, as a specialist, ensure the quality of the Education Department's activities with regard to scientific roots and the current state of knowledge in behavioral science and sports psychology. The largest part is about applying this knowledge as a course instructor in SvFF's educations.  

The tasks include that

 • Work as an educator at our coaching courses in the areas of football leadership and football psychology.
 • Produce, revise and develop training materials for SvFF´'s regular coach training, player training, licensed training etc.
 • Continuing education of course instructors and SvFF colleagues in behavioral science and football psychology.
 • Monitor the research situation regarding the area of ​​psychologist within the framework of SvFF's coaching and player training.
 • Run and be helpful in projects in the field of football psychology.

Are you the one we are looking for?

 • Have an academic education (at least a bachelor's degree) in psychology in sports or equivalent.
 • Have completed GIH's and RF's education - CBT Elite Sports - or equivalent.
 • Have worked with education such as course instructor, teacher or equivalent.
 • Have worked practically as a sports psychology advisor, or equivalent, preferably in an elite football environment.

We assume that you have experience and interest in football and the organization of football, and that you have good knowledge of SvFF and our district's activities. You must also be a communicative person who cooperates well with others towards common goals. Innovation and good pedagogical ability are a matter of course in this work.

The position is a temporary position between 20210301-20211231 with a 50% occupancy rate. SvFF applies collective agreements regarding the Employers' Alliance / Union.

Deadline for applications is 31 January.