Administration Consultant

 • Norwegian Football Association
 • Trondheim, Norway
 • 14 Oct, 2020
Contractor Administration

Job Description

NFF TRØNDELAG, er direkte underlagt Norges Fotballforbund. Vi organiserer fotballaktivitet i hele Trøndelag fylke, nordre del av Østerdalen, deler av Nordmøre samt søndre del av Nordland fylke. NFF Trøndelag omfatter 220 klubber med 3200 lag og 50000 aktive spillere. Kretsen administrerer omtrent 30000 kamper pr. år.

En av våre dyktige medarbeidere har valgt å fortsette sin jobbkarriere hos våre kolleger i NFF Hordaland, og vi søker derfor etter en ny og effektiv medspiller til vårt lag på Lerkendal Stadion. Administrasjonen i NFF Trøndelag består i dag av 13 ansatte som jobber i to avdelinger – en utviklingsavdeling og en konkurranseavdeling. Vi søker en ny administrasjonskonsulent til vår konkurranseavdeling. Stillingen vil inngå i avdelingen og der utgjøre et team på fem personer i tillegg til daglig leder. Stillingen vil primært ha et ansvarsområde opp mot dommersektoren og i den forbindelse jobbe tett opp mot vår dommerutvikler. 

Stillingen søkes å være besatt raskest mulig og senest innen 1. januar 2021. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen har et hovedansvar for dommeroppsett/-tildeling/-forfall og administrativ oppfølging av dommere i forhold til de konkurranser (seriespill, cup, futsal, NM osv.) som forvaltes av NFF Trøndelag. Herunder følger også ansvar for sanksjonssaker, kamprapporter, kampendringer samt bidra med kampoppsett og tilhørende oppgaver.
 •  Bistå dommerutvikler i krets i arbeidet med utviklingen av dommere. Herunder tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter både innenfor dommerkurs, dommersamlinger, fysiske tester av dommere og rangering av dommere.
 •  Planlegging og oppfølging av Norgesmesterskapet for aldersbestemt (gutter/jenter) og senior i samspill med øvrige kretser i region Midt-Norge og NFF sentralt.
 •  Stillingen skal sammen med øvrige ansatte i konkurranseavdelingen spesielt, og ansatte i utviklingsavdelingen forvalte og videreutvikle kretsens totale konkurransetilbud (seriespill, cuper/turneringer, futsal).
 •  Stillingen vil ha et særskilt ansvar for oppfølging av administrasjonens interne IKT-strukturer og kompetanse samt kretsens hjemmeside og sosiale medier i samspill med administrasjonens SoMe-gruppe.
 •  Stillingen har primært et kontorbasert arbeid, men vil i tillegg være operativ ut mot klubbene flere ganger gjennom et driftsår. I disse sammenhenger vil stillingen ha ansvar for å presentere ulike typer informasjon til klubber og dommere. 

Kvalifikasjoner

 • Behersker ulike IKT-verktøy på en svært effektiv og god måte inkl. SoMe
 • Evne til å fremstille skriftlige saker på en presis og tydelig måte
 • God kjennskap til dommere som målgruppe og oversikt over klubbene i kretsen
 • Helst bakgrunn som aktiv enten som dommer, spiller, trener, leder 

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og mestrer godt å jobbe under tidspress
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Evne til å bidra til å styrke og utvikle team
 • Evne til god og tydelig kommunikasjon med ulike typer mennesker
 • Evne til å lede forsamlinger, holde presentasjoner og kurs/seminar 

Vi tilbyr

 • Et trivelig og profesjonelt arbeidsmiljø på Lerkendal Stadion 
 • Involvering og deltagelse på nasjonale utviklingsarenaer
 • Gode personlige og faglige utvikling- og utdanningsmuligheter
 • Fast stilling (100 %) og lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

 

NFF TRØNDELAG, is directly subject to the Norwegian Football Association. We organize football activity throughout Trøndelag county, northern part of Østerdalen, parts of Nordmøre and southern part of Nordland county. NFF Trøndelag comprises 220 clubs with 3200 teams and 50,000 active players. The circuit manages approximately 30,000 matches per. year.

One of our talented employees has chosen to continue his working career with our colleagues in NFF Hordaland, and we are therefore looking for a new and effective player for our team at Lerkendal Stadium. The administration in NFF Trøndelag currently consists of 13 employees who work in two departments - a development department and a competition department. We are looking for a new administration consultant for our competition department. The position will be part of the department and there will be a team of five people in addition to the general manager. The position will primarily have an area of ​​responsibility towards the referee sector and in this connection work closely with our referee developer. 

The position is applied for to be filled as soon as possible and no later than 1 January 2021. Women are encouraged to apply.

Tasks
 • The position has a main responsibility for referee setup / allocation / maturity and administrative follow-up of referees in relation to the competitions (league games, cup, futsal, NM, etc.) that are managed by NFF Trøndelag. This also includes responsibility for sanction cases, match reports, match changes and contributing with match setups and associated tasks.
 •  Assist the judge developer in the circuit in the work with the development of judges. Including facilitation and implementation of activities both within referee courses, referee meetings, physical tests of judges and ranking of judges.
 •  Planning and follow-up of the Norwegian Championship for age-specific (boys / girls) and seniors in collaboration with other circles in the Central Norway region and NFF Central.
 •  The position shall, together with other employees in the competition department in particular, and employees in the development department, manage and further develop the circuit's total competition offer (series games, cups / tournaments, futsal).
 •  The position will have a special responsibility for following up the administration's internal ICT structures and competence as well as the district's website and social media in collaboration with the administration's SoMe group.
 •  The position is primarily an office-based job, but will also be operational towards the clubs several times during an operating year. In these contexts, the position will be responsible for presenting different types of information to clubs and referees. 

Qualifications

 • Masters various ICT tools in a very efficient and good way, including SoMe
 • Ability to present written cases in a precise and clear manner
 • Good knowledge of referees as a target group and an overview of the clubs in the district
 • Preferably background as active either as a referee, player, coach, leader 

Personal characteristics

 • Great work capacity and masters working under time pressure well
 • Ability to work systematically and structured
 • Ability to help strengthen and develop teams
 • Ability for good and clear communication with different types of people
 • Ability to lead meetings, give presentations and courses / seminars 

We offer

 • A pleasant and professional work environment at Lerkendal Stadium 
 • Involvement and participation in national development arenas
 • Good personal and professional development and educational opportunities
 • Permanent position (100%) and salary according to qualifications and further agreement
 • Good pension and insurance schemes