Match Analyst

 • Swedish Football Association
 • Solna, Sweden
 • 11 Nov, 2021
Full time Scout / Analyst Sports Science

Job Description

Svenska Fotbollförbundet söker en Matchanalytiker till Utvecklings- och utbildningsavdelningen.

Som matchanalytiker är du ansvarig för att filma, analysera och presentera material från landslags- och tränarutbildningsverksamheten. Du ska sätta inriktning och struktur samt sammanställa, utvärdera, reflektera över och dela insamlade data. Du kommer arbeta såväl självständigt som i team.

I rollen ingår det även att:

 • ingå i ett eller flera landslagsteam som matchanalytiker
 • ansvara för att rekrytera, utbilda, fortbilda och tillsätta matchanalytiker till SvFF´s landslag
 • vara med i framtagandet av matchrelaterat filmmaterial till arbetsdokument och motsvarande för Landslag U21/Pojk Elit, landslag U23/Flick Elit och Utbildning- och Utvecklingsavdelningen
 • arbeta med underhåll och utveckling av videotjänst samt andra plattformar relaterade till arbetsområdet
 • vara kontaktperson i analysrelaterade områden
 • managera Mac-datorer
 • logistiskt ansvara för utrustning och dokumentation till och från landslagssamlingar
 • vara delaktig i innehålls- och genomförande inom matchanalys på SvFF´s tränarutbildningar
 • delaktig i det strategiska arbetet att utveckla området fotbollsanalys

Är du den vi söker?

Vi söker dig som har:

 • erfarenhet och kunskap av liknande eller motsvarande arbete i elit eller elitförberedande miljö
 • stor erfarenhet av arbete med analysprogram där SportsCode är meriterande
 • stor erfarenhet och kunskap att arbeta i MacOS-miljö samt i ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsverktyg
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • erfarenhet från idrottsrörelsen
 • som person är du bra på att samarbeta, är kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga. Du är strukturerad och noggrann med en god administrativ förmåga.

Det är meriterande om du har:

 • genomgått tränarutbildning och verkat som tränare på så hög nivå som möjligt
 • erfarenhet av att administrera digitala plattformar
 • erfarenhet av att arbeta med videoredigerings- och statistikprogram

Rollen är tillsvidare 100% med placering i Solna. I rollen ingår minst 50 resdagar per år.

Inom SvFF eftersträvar vi mångfald i en organisation med jämn könsbalans och medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Det ser vi skapar ökad dynamik, kreativitet och kvalitet i vårt arbete. Generellt till alla roller söker vi medarbetare som har grundläggande värderingar och förhållningssätt som ligger i linje med vår värdegrund - öppna, välkomnande, utvecklande, och engagerande. Du har intresse och förmåga att arbeta i en både ideell och kommersiell verksamhet och vill lära mer och utvecklas.

Ansökan vill vi ha senast den 23/11 2021

 

 

 

The Swedish Football Association is looking for a Match Analyst for the Development and Education Department.

As a match analyst, you are responsible for filming, analyzing and presenting material from the national team and coach training activities. You must set focus and structure as well as compile, evaluate, reflect on and share collected data. You will work both independently and in teams.

The role also includes:

 • be part of one or more national team teams as match analysts
 • be responsible for recruiting, training, further training and appointing match analysts to SvFF's national team
 • be involved in the production of match-related film material for working documents and the equivalent for National Team U21 / Boys Elite, National Team U23 / Girls Elite and the Education and Development Department
 • work with maintenance and development of video service as well as other platforms related to the work area
 • be a contact person in analysis-related areas
 • manage Mac computers
 • logistically responsible for equipment and documentation to and from national team collections
 • be involved in content and implementation within match analysis at SvFF´'s coaching courses
 • involved in the strategic work to develop the area of ​​football analysis

Are you the one we are looking for?

We are looking for you who have:

 • experience and knowledge of similar or equivalent work in an elite or elite preparatory environment
 • extensive experience of working with analysis programs where SportsCode is an advantage
 • extensive experience and knowledge of working in a MacOS environment as well as in word processing, calculation and presentation tools
 • good knowledge of English in speech and writing.
 • experience from the sports movement
 • as a person, you are good at collaborating, are communicative and have a good pedagogical ability. You are structured and thorough with a good administrative ability.

It is an advantage if you have:

 • undergone coaching training and worked as a coach at as high a level as possible
 • experience in managing digital platforms
 • experience of working with video editing and statistics programs

The role is so far 100% with location in Solna. The role includes at least 50 travel days per year.

Within SvFF, we strive for diversity in an organization with an equal gender balance and employees who have different backgrounds and experiences. We see this creates increased dynamism, creativity and quality in our work. In general, for all roles, we are looking for employees who have basic values ​​and attitudes that are in line with our values ​​- open, welcoming, developing, and engaging. You have an interest and ability to work in both a non-profit and commercial business and want to learn more and develop.

We want the application no later than 23/11 2021