Head of Coach Education

 • Norwegian Football Association
 • Oslo, Norway
 • 03 Oct, 2021
Full time Coaching Education Leadership & Management

Job Description

 

Leder for seksjon Topptrenerutdannelse skal - med utgangspunkt i NFFs verdiplattform - lede, utvikle og modernisere NFFs topptrenerutdannelse/utvikling i tråd med NFFs vedtatte mål og strategier.

Topptrenerutdannelse ble opprettet som egen seksjon i NFFs eliteavdeling i 2019 for å styrke toppfotballsatsingen og legge til rette for enda mer tilpassede løp for trenere med ambisjoner innenfor norsk/internasjonal toppfotball.

NFF har satt ambisiøse mål for topptrenerutdannelsen i inneværende strategiperiode, både mht. (i) å utvikle en samlet strategi og planverk for topptrener- og topplederutdannelse i toppfotballen, (i) utvikling av nye utdanningsløp/konsepter (nye arenaer for etterutdanning/utvikling av topptrenertalenter, digitalisering, kartlegging av mulighet for å utdanne toppledere/sportssjefer i toppfotballen) og mht. (ii) arbeidsform ved at det er en ambisjon om å jobbe enda mer team- og prosjektorientert, samt med utstrakt og systematisk samhandling med andre relevante aktører/utdanningsinstitusjoner.  

Det er en klar ambisjon at topptrenerseksjonen skal være et nav i eliteavdelingens langsiktige fagutviklingsarbeid.  

Funksjoner som rapporterer til seksjonsleder er topptrenerutviklere (UEFA Pro/A/Elite Youth) og veiledere UEFA pro/A. Seksjonsleder rapporterer til direktør NFF Elite.

NFF legger vekt på bredde og mangfold i arbeidslivet. Spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidssted er Ullevaal Stadion, Oslo.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig for trenerutdannelsen i NFF (Head of Coach Education), herunder arbeidet med å utvikle en samlet strategi og faglig fundament for trener- og lederutdannelse i toppfotballen innenfor NFFs vedtatte mål, strategier og sportsplan
 • Administrativt ansvarlig for topptrenerseksjonens arbeid, funksjoner og personale, herunder eksterne veiledere og foredragsholdere
 • Inngå i eliteavdelingens ledergruppe og rådgi avdelingsleder i arbeidet med å definere strategi og sette prioriteringer for topptrenerseksjonen og lede arbeidet med de strategiske initiativene som vedtas for seksjonen
 • Legge til rette for teambasert arbeid i seksjonen mht. gjennomføring og videreutvikling av NFFs ulike utdannelsestilbud for topptrener
 • Lede arbeidet med å sikre bedre utnyttelse av digitale verktøy for å forbedre kommunikasjon og administrasjon av topptrenerkurs 
 • Lede arbeid med å profesjonalisere veilederapparatet
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og etablere nye arenaer for etterutdanning, herunder med et økt fokus på individualisert/spesialisert oppfølging
 • Etablere god kultur og rutiner for samhandling med relevante aktører, både internt og eksternt, herunder andre avdelinger/seksjoner i NFF, interesseforeninger og andre utdanningsinstitusjoner  
 • Legge til rette for at Topptrenerseksjonen tar en sentral rolle i eliteavdelingens langsiktige og løpende fagutviklingsarbeid
 • Kartlegge behov og mulighet for å etablere nye arenaer for utdanning av sportslige ledere/sportssjefer i toppfotballen 
 • Sørge for at seksjonen arbeider med ledende internasjonale standarder og referanser, tilrettelagt for norske forhold og ressurser
Kvalifikasjoner
 • Solid erfaring som leder og trener innen elitefotball
 • Relevant akademisk bakgrunn (helst på masternivå), f.eks. fra idrett, pedagogikk er en fordel
 • Erfaring fra digitale omstillingsprosesser er en fordel
Personlige egenskaper
 • En klartenkt, systematisk og kommunikasjonssterk leder med fokus på lagbygging og det å få det beste ut av folk
 • En tydelig prosessdriver med analytisk og strukturert arbeidsform med god gjennomføringskraft
 • Evnen til å lede, motivere og bygge gode team og samarbeidsmiljøer med kompetente kollegaer og veiledere
 • Evne og interesse for virksomhetsutvikling, herunder å kritisk forbedre eksisterende og kreativt etablere nye programmer i utdannelsesløpet
 • En troverdig kommunikator som evner å engasjere, skape tillit og samhandle med samarbeidspartnere og interessenter i det mangefasetterte landskapet   toppfotballen er 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gode personalforsikringer og pensjonsordning
 • Behandlingsforsikring
 • Lunsjordning
 • Tilrettelagt for trening

 

 

 

Head of section Top coach education shall - based on NFF's value platform - lead, develop and modernize NFF's top coach education / development in line with NFF's adopted goals and strategies.

Top coach education was established as a separate section in NFF's elite department in 2019 to strengthen the top football commitment and facilitate even more adapted races for coaches with ambitions within Norwegian / international top football.

NFF has set ambitious goals for the top coach education in the current strategy period, both in terms of (i) to develop an overall strategy and planning for top coach and top manager education in top football, (i) development of new educational races / concepts (new arenas for continuing education / development of top coach talents, digitization, mapping of opportunities to train top managers / sports managers in top football ) and with regard to (ii) form of work in that there is an ambition to work even more team- and project-oriented, as well as with extensive and systematic collaboration with other relevant actors / educational institutions.  

It is a clear ambition that the top coaching section will be a hub in the elite department's long-term professional development work.  

Functions that report to the section leader are top coach developers (UEFA Pro / A / Elite Youth) and supervisors UEFA pro / A. Section leader reports to director NFF Elite.

NFF emphasizes breadth and diversity in working life. Women and people with a minority background in particular are encouraged to apply. Workplace is Ullevaal Stadium, Oslo.

Accession by agreement.

Tasks
 • Professionally responsible for the coaching education in NFF (Head of Coach Education), including the work of developing an overall strategy and professional foundation for coaching and leadership education in top football within NFF's adopted goals, strategies and sports plan
 • Administratively responsible for the top coach section's work, functions and staff, including external supervisors and speakers
 • Join the elite department's management team and advise the department head in the work of defining strategy and setting priorities for the top coaching section and lead the work with the strategic initiatives adopted for the section
 • Facilitate team-based work in the section with regard to implementation and further development of NFF's various educational offers for top coaches
 • Lead the work to ensure better utilization of digital tools to improve communication and administration of top coaching courses 
 • Lead work to professionalize the supervisor apparatus
 • Lead the work of further developing and establishing new arenas for continuing education, including with an increased focus on individualized / specialized follow-up
 • Establish good culture and routines for collaboration with relevant actors, both internally and externally, including other departments / sections in NFF, interest groups and other educational institutions  
 • Facilitate that the Top Coaching Section takes a central role in the elite department's long-term and ongoing professional development work
 • Map needs and opportunities to establish new arenas for the education of sports leaders / sports managers in top football 
 • Ensure that the section works with leading international standards and references, adapted to Norwegian conditions and resources
Qualifications
 • Solid experience as a leader and coach in elite football
 • Relevant academic background (preferably at master's level), e.g. From sports, pedagogy is an advantage
 • Experience from digital conversion processes is an advantage
Personal characteristics
 • A clear-minded, systematic and communicative leader with a focus on team building and getting the best out of people
 • A clear process driver with analytical and structured working methods with good implementation power
 • The ability to lead, motivate and build good teams and collaborative environments with competent colleagues and supervisors
 • Ability and interest in business development, including critically improving existing and creatively establishing new programs in the educational process
 • A credible communicator who is able to engage, create trust and interact with partners and stakeholders in the multifaceted landscape of top football is 
We offer
 • wages in accordance with agreement
 • Good personnel insurance and pension scheme
 • Treatment insurance
 • Lunch grounding
 • Adapted for training

Closing date: 25.10.2021