Group Manager - Associations Development, Youth Football

 • Swedish Football Association
 • Solna, Sweden
 • 05 Sep, 2021
Full time Education Leadership & Management Youth

Job Description

Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund med knappt 3.000 föreningar. Dessa har tillsammans ca 1.000.000 medlemmar, varav ca 500.000 är aktiva spelare. Svenska Fotbollförbundet har ca 150 anställda som sitter i nya lokaler brevid Nationalarenan Friends Arena i Arenastaden, Solna. Svenska Fotbollförbundet, som är en ideell förening, omsätter tillsammans med sina bolag årligen cirka 500 miljoner kronor. En av svensk fotbolls strategiska inriktningar är att vara pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor. 

Svenska Fotbollförbundet söker Gruppchef föreningsutveckling, barn och ungdomsfotboll till Utbildning och utvecklingsavdelningen.

Har du någon gång funderat på vad det är som möjliggör att ca 1600 matcher spelas i Sverige - varje dag? Det är bl.a. tack vare arbetet som sker genom alla som dagligen är engagerade i svensk fotboll.
Till den här rollen vill vi ha en engagerad person med ordning och reda men även med en nyfikenhet att sätta sig in i hur svensk fotboll funkar från insidan. Vi hoppas att du vill vara med i vårt lag!

Inom SvFF eftersträvar vi mångfald i en organisation med jämn könsbalans och medarbetare som har olika bakgrund och erfarenheter. Det ser vi skapar ökad dynamik, kreativitet och kvalitet i vårt arbete. Generellt till alla roller söker vi medarbetare som har grundläggande värderingar och förhållningssätt som ligger i linje med vår värdegrund - öppna, välkomnande, utvecklande, och engagerande. Du har intresse och förmåga att arbeta i en både ideell och kommersiell verksamhet och vill lära mer och utvecklas.

I rollen som Gruppchef föreningsutveckling, barn och ungdomsfotboll kommer du att arbetsleda en grupp som består av fem-sex personer och rapportera till SvFFs Utbildning- och utvecklingschef. Gruppen föreningsutveckling, barn och ungdomsfotboll ingår i Utbildning- och utvecklingsavdelningen. 

I din roll kommer du huvudsakligen att:

 • Ansvara för att leda förbunds-, förenings-, och fotbollsutveckling utifrån SvFF´s Mål och Strategidokument.
 • Säkerställa en fungerande dialog kring föreningsutveckling med olika intressenter så som andra avdelningar, distriktsförbund, RF/SISU, UEFA, FIFA både nationellt och internationellt.
 • Ansvara för att skapa en arbetsmiljö och arbetskultur som ger förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga och känna engagemang.
 • Vara delaktig i ledningsgruppen för Utbildning- och utvecklingsavdelningen.
 • Vara sekreterare i Distrikts- och föreningskommittén.

Kvalifikationer:

Du har en dokumenterad erfarenhet av ledarroller på flera nivåer och har lägst UEFA B tränarlicens. UEFA Elite Youth A är meriterande. Önskvärt är att du har en akademisk utbildning (idrottsvetenskaplig) med pedagogisk inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projekt – och utvecklingsarbete.

Du har en bred kunskap och kännedom om den svenska fotbollsrörelsen och svensk fotbollsorganisation samt distriktsförbundens verksamhet beträffande såväl barn- som ungdomsfotboll samt föreningsutveckling. Rollen kräver en god förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Som person är du kommunikativ med mycket god samarbetsförmåga. Du har en stark drivkraft med tydliga målsättningar och en förmåga att se till både helhet och delar. Du trivs med att arbeta strukturerat, även under emellanåt intensiva perioder. Ditt arbetssätt utmärks av att du är engagerande, tar initiativ och är öppen och flexibel vad gäller att se förändring och utveckling som en möjlighet.

Sagt om att arbeta som Gruppchef föreningsutveckling, barn och ungdomsfotboll.

”Att arbeta som Gruppchef föreningsutveckling, barn och ungdomsfotboll hos SvFF är ett mycket variationsrikt och inspirerande arbete. Du får chansen att påverka och utveckla svensk fotboll främst inom föreningsutveckling samt tränar- och spelarutbildning tillsammans med engagerade och kunniga kollegor från SvFF och fotbollsdistrikten.”

Är du den vi söker?

Befattningen är en tillsvidareanställning 100% med tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Din arbetsplats är SvFF´s kansli i Solna.

 

SvFF tillämpar kollektivavtal gällande Arbetsgivaralliansen/Unionen Din ansökan önskar vi ha senast den 19 september 2021.

 

 

 

The Swedish Football Association is Sweden's largest special sports association with almost 3,000 associations. These together have about 1,000,000 members, of which about 500,000 are active players. The Swedish Football Association has about 150 employees who are in new premises next to the National Arena Friends Arena in Arenastaden, Solna. The Swedish Football Association, which is a non-profit association, together with its companies has an annual turnover of approximately SEK 500 million. One of Swedish football's strategic orientations is to be a driving force in gender equality and diversity in Swedish football and to strengthen our position as an important societal player in these matters. 

The Swedish Football Association is looking for a group manager for association development, children and youth football for the Education and Development Department.

Have you ever thought about what makes it possible for about 1600 matches to be played in Sweden - every day? It is i.a. thanks to the work that takes place through everyone who is involved in Swedish football on a daily basis.
For this role, we want a committed person with order and order but also with a curiosity to get to know how Swedish football works from the inside. We hope you want to join our team!

Within SvFF, we strive for diversity in an organization with an equal gender balance and employees who have different backgrounds and experiences. We see this creates increased dynamism, creativity and quality in our work. In general, for all roles, we are looking for employees who have basic values ​​and attitudes that are in line with our values ​​- open, welcoming, developing, and engaging. You have an interest and ability to work in both a non-profit and commercial business and want to learn more and develop.

In the role of Group Manager for association development, children and youth football, you will lead a group consisting of five or six people and report to SvFF's Education and Development Manager. The group association development, children and youth football is part of the Education and Development Department. 

In your role, you will mainly:

 • Responsible for leading league, association and football development based on SvFF's Goals and Strategy Documents.
 • Ensure a functioning dialogue on association development with various stakeholders such as other departments, district associations, RF / SISU, UEFA, FIFA both nationally and internationally.
 • Responsible for creating a work environment and work culture that provides conditions for employees to be involved and feel committed.
 • Be part of the management team for the Education and Development Department.
 • Be a secretary of the District and Association Committee.

Qualifications:

You have documented experience of leadership roles at several levels and have at least a UEFA B coaching license. UEFA Elite Youth A is a merit. It is desirable that you have an academic education (sports science) with a pedagogical focus We would like you to have experience of project and development work.

You have a broad knowledge and awareness of the Swedish football movement and Swedish football organization as well as the district associations' activities regarding both children's and youth football and association development. The role requires a good ability to express oneself in both speech and writing in Swedish and English.

As a person, you are communicative with a very good ability to work together. You have a strong driving force with clear goals and an ability to see both the whole and parts. You enjoy working in a structured way, even during occasionally intense periods. Your way of working is characterized by you being engaging, taking initiative and being open and flexible in terms of seeing change and development as an opportunity.

Said about working as Group Manager association development, children and youth football .

“Working as Group Manager for association development, children and youth football at SvFF is a very varied and inspiring job. You get the chance to influence and develop Swedish football, mainly in association development and coach and player training together with committed and knowledgeable colleagues from SvFF and the football districts. ”

Are you the one we are looking for?

The position is a permanent employment 100% with effect from 1 January 2022 or by agreement. Your workplace is SvFF's office in Solna.

SvFF applies collective agreements regarding the Employers' Alliance / Union We wish to have your application no later than 19 September 2021.