Activity Consultant

 • Norwegian Football Association
 • Sogndal, Norway
 • 07 Jul, 2021
Contractor Administration Scout / Analyst

Job Description

NFF Sogn og Fjordane er ein av 18 fotballkretsar direkte underlagt NFF. Vi organiserer fotball- aktiviteten i området Sogn og Fjordane og administrerer 70 klubbar, som igjen aktiviserer 1000 fotballag. Vi er 6 tilsette, og har ei omsetning på omlag 9 mill. kroner. Kontorstad på Fosshaugane Campus i Sogndal.

Vi er inne i ein spennande periode, med gjenopning av fotballen og mange utfordrande  arbeidsoppgåver. Vi arbeider målretta for å nå måla i høve NFF sin strategiplan 2020-2024, og nemner område viktige for stillinga som t.d. som rekruttering, inkludering, klubbutvikling, berekraft og å utvikle sporten innan e-sport, futsal og alternative fotballtilbod. Stillinga vil vere ein del av vårt dynamiske utviklingslag og jobbe særleg tett både med fag og forvaltning. 

Vi legg vekt på breidde og mangfald i arbeidslivet. Vi tilrår kvalifiserte søkarar å søke, uavhengig av kjønn, etnisitet og redusert funksjonsevne. Særskild kvinner tilrår vi å søke. Stillinga er eit to-årleg engasjement, med moglegheit for utviding.

Arbeidsoppgåver
 • Rekrutteringsarbeid
 • Integrering/Inkludering
 • Serie, futsal, e-sport
 • Fagprosjekt
 • Samfunn-og forvaltningsoppgåver
Kvalifikasjonar
 • Kunnskap om, og erfaring med norsk fotball si organisering, verdigrunnlag, mål og virke – særskild samhandling NFF sentralt – krets
 • God IT-kompetanse (Office, Outlook)
 • Utdanning innan leiarskap og pedagogikk vil telle positivt
 • Erfaring som veiledar vil telle positivt
 • Spelarerfaring vil telle positivt
 • Erfaring som trenar i barne- og ungdomsfotballen 
 • Utdanning innan idrettsfag og administrasjon
 • Utdanning fra Høgskule / Universitet / Bachelorgrad/Idrettsfagleg kompetanse/kurs 
Personlege eigenskapar
 • Samarbeidsorientert, nytenkande og lojal
 • Utadvendt med evne til positiv, tydeleg og god kommunikasjon
 • Audmjuk, strukturert og løysingsorientert
 • Utviklingsorientert fagleg, administrativt og personleg
 • Fleksibel, effektiv 
Vi tilbyr
 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
 • Løn etter kvalifikasjonar og avtale
 • Godt samarbeid med fagmiljøet i NFF og kollegaer i de andre fotballkretsene 

 

 

 

NFF Sogn og Fjordane is one of 18 football clubs directly subordinate to NFF. We organize the football activity in the area Sogn og Fjordane and manage 70 clubs, which in turn activate 1000 football teams. We are 6 employees, and have a turnover of approximately NOK 9 million. Office town on Fosshaugane Campus in Sogndal.

We are in an exciting period, with the reopening of football and many challenging tasks. We work purposefully to achieve goals in the NFF's strategic plan 2020-2024, and mention areas important for the position such as recruitment, inclusion, club development, sustainability and to develop the sport within e-sports, futsal and alternative football offers. The position will be part of our dynamic development team and work particularly closely with both subjects and management. 

We emphasize breadth and diversity in working life. We recommend qualified applicants to apply, regardless of gender, ethnicity and disability. We especially recommend that women apply. The position is a two-year commitment, with the possibility of expansion.

Tasks
 • Recruitment work
 • Integration / Inclusion
 • Series, futsal, e-sports
 • Subject project
 • Social and administrative tasks
Qualifications
 • Knowledge of, and experience with Norwegian football say organization, values, goals and activities - special interaction NFF central - circuit
 • Good IT skills (Office, Outlook)
 • Education in leadership and pedagogy will count positively
 • Experience as a supervisor will count positively
 • Player experience will count positively
 • Experience training in children's and youth football 
 • Education in sports and administration
 • Education from College / University / Bachelor's degree / Sports competence / course 
Personal characteristics
 • Collaborative, innovative and loyal
 • Outgoing with the ability for positive, clear and good communication
 • Audmjuk, structured and solution-oriented
 • Development-oriented professional, administrative and personal
 • Flexible, efficient 
We offer
 • A pleasant working environment
 • Good pension and insurance schemes
 • Salary according to qualifications and agreement
 • Good collaboration with the professional community in NFF and colleagues in the other football circles 

Application deadline: 20.08.2021