Intern - Womens League

 • Danish Football Union
 • Brondby, Denmark
 • 10 May, 2021
Intern Communications & PR Entry Level Graphic Design Media Social Media Womens Football

Job Description

Praktikant Kvindeligaen

Vil du være en med til at udvikle Kvindeligaen?

Kvindefodbolden i både Danmark og Europa er i rivende udvikling. Målsætningen er, at den danske kvindeliga skal være blandt de fem bedste ligaer i Europa. Kerneproduktet og oplevelsen skal konstant løftes og forbedres. Vi skal skabe et højere kendskab og mere synlighed omkring Gjensidige Kvindeliga og gøre det endnu mere attraktivt at gå til Kvindefodbold.

Er du i gang med en relevant uddannelse og er du den rette til at skabe bedst mulig opmærksomhed på Gjensidige Kvindeliga? Kvindefodbolden er i disse år i en rivende udvikling. Gjensidige Kvindeliga blev lanceret i sommeren 2019, som en rebranding af den bedste danske kvindefodbold liga.

Til vores lille, dynamiske Kvindeliga team søger vi en kommunikationspraktikant, som har mod på at løse en lang række varierende opgaver inden for videoproduktion og redigering, promovering, kommunikation og markedsføring, der alle har til formål at skabe opmærksomhed og kendskab til Gjensidige Kvindeliga. Vi arbejder tæt sammen med fodboldens samarbejdspartnere, i særdeleshed ligaens klubber så du skal være klar på at skabe relationer på tværs af fodbold-Danmark.

Vi forventer 

 • at du har teoretisk indsigt fra en medie- eller kommunikationsuddannelse og gerne praktisk erfaring med videoproduktion, redigering, ideudvikling, kommunikation og branding
 • at du har kendskab til Premiere Pro og at du kan lide at arbejde med at producere video- og grafisk indhold til sociale medier 
 • at du arbejder struktureret, er pligtopfyldende ikke er bange for at tage fat – både i dagligdagen og når det brænder på 
 • at du har lyst til at formidle og udvikle kvindefodbolden i Danmark
 • at du er en holdspiller, struktureret og en dygtig organisator, der kan holde overblikket, selv når du har mange bolde i luften 
 • at du er indstillet på vekslende arbejdstider

Vi kan til gengæld tilbyde

 • en fleksibel praktikplads, der kan tilpasses til din uddannelse og evt. studiejob
 • at du bliver en del af teamet, bag Gjensidige Kvindeligaen
 • et positivt og levende arbejdsmiljø i et nyetableret kontor i Fodboldens Hus
 • en selvstændig rolle i et lille team, hvor vi er afhængige af hinanden og altid hjælpes af, når det kræves
 • en kreativ arbejdsplads med højt til loftet, humoristisk omgangstone og plads til udfoldelse  
 • masser af erfaringer til dit CV som en vigtig holdspiller på holdet bag Kvindeligaen

Praktikken er ulønnet og skal være som en del af din uddannelse. Vi sørger til gengæld for gode kollegaer og en glimrende frokostordning. 

Du får første dag på kontoret i Brøndby i begyndelsen af august 2021, og vi kan tilpasse din startdato, så det passer med evt. eksamener. Praktikperioden er fleksibel, men løber minimum tre måneder fra startdatoen. 

 

 

 

Trainee Women's League

Do you want to be a part of developing the Women's League?

Women's football in both Denmark and Europe is in rapid development. The goal is for the Danish women's league to be among the five best leagues in Europe. The core product and experience must be constantly lifted and improved. We must create a higher awareness and more visibility around Gjensidige Kvindeliga and make it even more attractive to go to Women's Football.

Are you in the process of a relevant education and are you the right person to create the best possible attention to Gjensidige Kvindeliga? Women's football is in a rapid development these years. Gjensidige Kvindeliga was launched in the summer of 2019, as a rebranding of the best Danish women's football league.

For our small, dynamic Women's League team, we are looking for a communication intern who has the courage to solve a wide range of varying tasks within video production and editing, promotion, communication and marketing, all of which aim to create awareness and awareness of Gjensidige Women's League. We work closely with football's partners, in particular the league's clubs, so you must be ready to create relationships across football Denmark.

We expect 

 • that you have theoretical insight from a media or communication education and preferably practical experience with video production, editing, idea development, communication and branding
 • that you have knowledge of Premiere Pro and that you like working on producing video and graphic content for social media 
 • that you work in a structured way, are dutiful and are not afraid to take on - both in everyday life and when it burns on 
 • that you want to convey and develop women's football in Denmark
 • that you are a team player, structured and a skilled organizer who can keep track even when you have a lot of balls in the air 
 • that you are set on alternating working hours

We can in turn offer

 • a flexible internship that can be adapted to your education and possibly student job
 • that you become part of the team, behind Gjensidige Kvindeligaen
 • a positive and vibrant work environment in a newly established office in Fodboldens Hus
 • an independent role in a small team where we are interdependent and always helped when needed
 • a creative workplace with high ceilings, humorous tone and space for unfoldment  
 • lots of experience for your CV as an important team player on the team behind the Women's League

The internship is unpaid and must be part of your education. In return, we provide good colleagues and an excellent lunch arrangement. 

You get the first day at the office in Brøndby in the beginning of August 2021, and we can adjust your start date so that it fits with any. exams. The internship period is flexible, but runs for a minimum of three months from the start date. 

 

Application Deadline: 1 July 2021